';

การมีร่างกายที่ดี … ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการวิ่ง